REGULAMIN

I Dolnośląskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych

„LONG STORY SHORT FILM FESTIVAL”,

17-24 maja2020, Wrocław/Dolny Śląsk

Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania i kwalifikowania filmów biorących udział w konkursie I Dolnośląskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych „LONG STORY SHORT FILM FESTIVAL”.

1. Postanowienia ogólne

I Dolnośląski Festiwal Filmów Krótkometrażowych „LONG STORY SHORT FILM FESTIVAL” (nazywany dalej Festiwalem) odbędzie się we Wrocławiu w dniach 17-24 maja 2020 roku w formie online, w szczególności na stronach internetowych www.dcf.wroclaw.pl, www.shortfestival.pl oraz mediów społecznościowych Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

2. Organizator

Pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu jest Dolnośląskie Centrum Filmowe, z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 64a we Wrocławiu (zwane dalej Organizatorem). Osobą reprezentującą Organizatora jest dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego – Jarosław Perduta. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do całości Festiwalu przysługują wyłącznie Dolnośląskiemu Centrum Filmowemu.

3. Konkurs

3.1 W ramach Festiwalu organizowany jest Konkurs z podziałem na 3 kategorie:

Fabuła – konkurs na najlepszy krótkometrażowy film fabularny,

Dokument – konkurs na najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny,

Animacja – konkurs na najlepszą animację krótkometrażową.

3.2 W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych filmów w danej kategorii Organizator ma prawo połączyć ww. kategorie tworząc jedną ogólną. W takiej sytuacji wszystkie zgłoszone filmy będą uczestniczyć w konkursie na Najlepszy Polski Film Krótkometrażowy.

3.3 W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w toku selekcji, że film został błędnie zgłoszony do danej kategorii, Organizator może podjąć decyzję o przesunięciu filmu do właściwej kategorii. Decyzja taka nie podlega odwołaniu.

4. Warunki uczestnictwa

4.1 Do Konkursu mogą być zgłaszane polskie produkcje, w tym polskie koprodukcje większościowe.

4.2 Obligatoryjnym warunkiem dopuszczenia filmu do Konkursu jest przesłanie go w polskiej wersji językowej. Dopuszczalne są wersje z polskimi napisami.

4.3 Długość zgłaszanego filmu nie może przekraczać 45 minut.

4.4 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia i zajmują się tworzeniem filmów.

4.5 Selekcji nadesłanych prac dokona Komisja Selekcyjna, w składzie wybranym przez Organizatora. Komisja Selekcyjna podejmie decyzję o zakwalifikowaniu filmów do Konkursu.

4.6 Przystąpienie do Konkursu nie wiąże się z opłatami.

5. Zgłoszenia filmów

5.1 Termin zgłaszania filmów do konkursu: 5 maja 2020 roku włącznie.

5.2 Do Konkursu mogą być zgłaszane filmy, które powstały po 1 stycznia 2018 roku.

5.3 Zgłoszenie powinno zawierać przesłany link z filmem wraz z hasłem (jeśli niezbędne) oraz informacje i załączniki wg formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.

5.4 Lista filmów zakwalifikowanych przez Komisję Selekcyjną do Konkursu wraz z programem Festiwalu zostanie zamieszczona na stronie dcf.wroclaw.pl oraz shortfestival.pl najpóźniej 10 maja 2020 r.

5.5 Rozstrzygnięcia Komisji Selekcyjnej dotyczące zakwalifikowania filmów do Konkursu są ostateczne i nieodwołalne.

5.6 Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 filmy.

5.7 Uczestnicy, których filmy zostaną zakwalifikowane do Konkursu, otrzymają informację i potwierdzenie tego faktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej najpóźniej w dniu ogłoszenia programu Festiwalu, tj. 10 maja 2020 r.

5.8 Filmy zakwalifikowane do Konkursu muszą być dostarczone Organizatorowi poprzez uzgodnione z Organizatorem portale do przesyłania plików w terminie uzgodnionym z Organizatorem, jednak nie później niż do 12 maja 2020 roku.

5.9 Jeśli Organizator nie otrzyma w podanym powyżej terminie wymaganych informacji i materiałów, w szczególności pliku z filmem konkursowym, Komisja Selekcyjna może podjąć decyzję o wprowadzeniu na zwolnione w ten sposób miejsce innego filmu.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

6.1 Filmy dopuszczone przez Komisję Selekcyjną do udziału w Konkursie oceniać będzie Jury Konkursowe wybrane przez Organizatora.

6.2 Jury dokona rozstrzygnięcia Konkursu do dnia 23 maja 2020 r.

6.3 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 24 maja 2020r.

6.4 Decyzje Jury są ostateczne.

6.5 Skład Jury Organizator poda do publicznej wiadomości za pośrednictwem stron internetowych www.dcf.wroclaw.pl oraz www.shortfestival.pl.

7. Nagrody

7.1 Organizator przewidział nagrody dla zwycięzców wyłonionych w każdej z konkursowych kategorii: fabuła, dokument i animacja. Zwycięzcy otrzymają statuetki „Salamandry” oraz ustalone przez Organizatora nagrody pieniężne. Wysokość nagrody głównej wynosi 3000 zł i jest przyznawana w kategoriach: fabuła, dokument i animacja lub, w przypadku połączeniu tych kategorii zgodnie z zapisami pkt. 3.2 niniejszego regulaminu, w kategorii „Najlepszy Polski Film Krótkometrażowy”.

7.2 Organizator przewidział także dwie dodatkowe nagrody: Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę Dziennikarzy. W obu przypadkach zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.

7.3 Nagrodę Publiczności otrzyma uczestnik Konkursu, którego film uzyskał najlepszy wynik w głosowaniu przeprowadzonym w formie ankiety online.

7.4 Nagrodę Dziennikarzy przyznaje Jury Dziennikarskie złożone z zaproszonych do niego przez Organizatora dziennikarzy. Nagrodę otrzyma film, który zdobył najwięcej głosów.

7.5 Organizator przewiduje możliwość przyznawania dodatkowych nagród przez inne osoby, instytucje związane z kulturą.

7.6 Zastrzega się, że ocena Jury może skutkować brakiem przyznania nagrody głównej. W takiej sytuacji Jury ma prawo przyznać trzy wyróżnienia. Zdobywcy wyróżnienia otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.

8. Prawa autorskie

8.1 Osoba zgłaszająca film lub jego twórca oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego filmu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przyjmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora Festiwalu.

8.2 Zgłaszający wyraża zgodę na publikację swojej produkcji podczas Festiwalu na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

8.3 Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystywanie fragmentów swojego dzieła w programach telewizyjnych, radiowych oraz realizacjach internetowych relacjonujących Festiwal.

8.4 Zgłaszający oświadcza, iż nie będzie domagał się żadnego wynagrodzenia z tytułu emisji swojej produkcji podczas Festiwalu oraz podczas pokazów pofestiwalowych promujących Festiwal.

9. Ochrona danych osobowych

9.1 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9.2 Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

9.3 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

9.4 Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 1) sprostowania danych, 2) usunięcia danych, 3) ograniczenia przetwarzania danych, 4) przenoszenia danych, 5) wniesienia sprzeciwu, 6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9.5 Organizator będzie zbierał od uczestników dane niezbędne do sprawnego przeprowadzenia wszystkich działań związanych z organizacją Festiwalu, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek.

9.6 Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

1) adres do korespondencji (wysyłki nagrody);

2) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL);

3) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego;

4) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).

9.7 Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9.8 Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach i portalach społecznościowych) o wynikach Konkursu.

9.9 Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9.10 Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi Organizator posiada zawarte odpowiednie umowy.

9.11 Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

9.12 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

9.13 Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie filmu akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu jak również wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w doraźnej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

9.14 W przypadku zgłaszania do Konkursu osób trzecich, zgłaszający oświadcza, że poinformował osoby zgłaszane o przetwarzaniu danych przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

10. Odpowiedzialność organizatora i uczestników Konkursu

10.1 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa związanych z projektami zgłaszanymi przez uczestników Konkursu.

10.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zgłoszonych filmów.

10.3 Wszelką odpowiedzialność za zdarzenia, o których mowa wyżej ponoszą Uczestnicy Konkursu.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2 Organizator oświadcza, iż po zakończeniu Konkursu wymienione powyżej dane osobowe nie będą przez niego wykorzystywane w celach komercyjnych.

11.3 Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik konkursu nieodwołalnie oświadcza także, iż: 1) dobrowolnie przystępuje do uczestnictwa w Konkursie,

2) podane Organizatorowi dane identyfikacyjne są zgodne z prawdą,

3) wyraża zgodę na publikowanie i wykorzystywanie zgłoszonego filmu na potrzeby związane z konkursem oraz celem w jakim został on ogłoszony, na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem jak też na pokazach promujących Festiwal.

11.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.dcf.wroclaw.pl.

11.5 Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały okres trwania od daty opublikowania go na stronie www.dcf.wroclaw.pl oraz www.shortfestival.pl, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria ww. witryn lub serwerów wykorzystywanych przez Organizatora. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

11.6 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres praw i obowiązków Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany jest przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11.7 Regulamin może ulec zmianom. Wszyscy zgłaszający zostaną o nich uprzednio poinformowani. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

11.8 Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie dcf.wroclaw.pl.

11.9 Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

11.10 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.

11.11 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych na potrzeby Konkursu.

11.12 Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego warunków.

11.13 Kontakt z organizatorem: festiwal@dcf.wroclaw.pl

Adres pocztowy:
Dolnośląskie Centrum Filmowe
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław